Endret: 2 jan 2019     Opprettet: 12 mar 2018

Plan for bygging av 97 boliger i Ryenbergveien er STOPPET.

Som tidligere informert har BONUM iverksatt plan om utbygging av 8 etg. høye hus rett bak oss i Ryenbergveien. Dette er nå stoppet av Plan- og bygningsetaten.

Link til Plan og bygningsetatens svar trykk HER. 

Konklusjonen er som følger:
"Det er en samlet vurdering som gjør at Plan- og bygningsetaten varsler at forslaget for Ryenbergveien 77 - 85 - Enebakkveien 101 vil stoppes om småhusplanens føringer ikke legges til grunn for planarbeidet. Det er flere viktige forhold som taler for å stoppe saken, og samlet sett mener vi at disse forholdene gjør at det forslaget som er sendt inn ikke bør føre frem. Vi varsler at planen vurderes stoppet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-8 andre ledd fordi:

- Foreslått utnyttelse, byggehøyde og typologi er vesentlig i strid med KP 2015. Planområdets beliggenhet inngår i hovedsak innenfor småhusplanen. Planområdet ligger ikke stasjonsnært, er ikke i prioritert stasjonært område, eller sett på som utviklingsområde.

- En fortetting må ivareta småhuskarakteren. Eventuell ny bebyggelse må reduseres vesentlig i volum og høyde, og planlegges iht. småhusplanen og ivareta lekeparken nord for planområdet.

- Den nordvendte skråningen gir betydelige terrengutfordringer og planforslaget gir ikke akseptable løsninger for sol- og skyggeforhold.

- Hvis høyereliggende del av planområdet i sør skal fortettes, bør ny bebyggelse i denne del av planområdet beholde eksisterende småhuskarakter"